Terug naar index


Handleiding PSU Boekhouden V5

Beginnen met PSU Boekhouden V5
Algemeen
Back-up, restore en verwijderen adm.
Boeken vanuit lijsten
BTW administratie
BTW formulier
BTW mutaties per vraag (BTW form.)
Export administratie
Handmatig boeken bank en kas
Herstel administratie
Hoofdscherm
Hoofdscherm - Balans/V&W
Hoofdscherm - Budgetten
Hoofdscherm - Info debiteuren/cred.
Hoofdscherm - Info grootboek
Hoofdscherm - Info journaal
Hoofdscherm - Mutaties boeken
Hoofdscherm - Open posten
Hoofdscherm - Saldibalans
Hulpprogramma beginbalans
Hulpprogramma BTW boekingen
Hulpprogramma Inkoopfacturen
Hulpprogramma Verkoopfacturen
Import PSUB4/PSUBL
Info journaal onderweg
Instellingen
Jaar- en periodeafsluiting
Kies administratie
Kies openpost
Kies Rekening
Kies uitvoer
Menu
Onderhoud administraties
Onderhoud administraties - BTW rekening
Onderhoud BTW codes
Onderhoud budgetten
Onderhoud dagboeken
Onderhoud debiteuren/crediteuren
Onderhoud rekeningen
Onderhoud systeem
Onderhoud totaalregels
Periodieke overzichten
Projecten/kostenplaatsen
Saldo financiƫle rekeningen
Telebankieren
Telebankieren - Boek factuur deb/cred
Telebankieren - Boek op grootboekrek.
Telebankieren - Handmatige mutaties
Telebankieren - Import bankbestanden
Telebankieren - Regels
Telebankieren - Systeem
Toegangscode
Vaste activa
Zoeken debiteuren/crediteuren

Beginnen met PSU Boekhouden V5


Na het ingeven van de licentienaam en het nummer kunt u beginnen met het opzetten van de administratie. Er zijn een aantal handelingen die moeten worden uitgevoerd:
In feite bent u nu klaar om te gaan boekhouden. De eenvoudigste manier om te beginnen met boekhouden:

De demo versie


In de demo versie kunnen 20 journaalposten worden geboekt. Het programma zal alleen de eerste 20 journaalposten kunnen weergeven. De module Telebankieren van de demo zal de eerste 20 geïmporteerde mutaties tonen.

Terug naar boven


Algemeen


Gravita heeft de begeleidende cursus en deze handleiding zo compleet mogelijk gemaakt.
Mocht u alsnog een probleem hebben met de werking van het programma, of de inhoud van de handleiding of cursus, verzoeken wij u dit aan ons te melden. Ook tips, opmerkingen en aanvullingen zijn ons zeer welkom.

Op onze website kunt u ook nog instructiefilms vinden.

Wij zijn altijd te bereiken via e-mail:

info@gravita.nlTerug naar boven


Back-up, restore en verwijderen administratie


Met de module back-up kan een back-up worden gemaakt, een back-up worden teruggezet of een administratie permanent worden verwijderd. Een back-up bestaat uit een complete set bestanden met de volledige boekhouding, eventueel meerdere jaren, én de administratiegegevens. Tot en met versie 5.02 werd een back-up map aangemaakt met bestanden. Vanaf versie 5.03 zal een back-up worden gemaakt naar één bestand. Er is nog wel een mogelijkheid om de ´oude´ back-up te restoren.
Ook zal een gekoppelde factuuradministratie worden opgenomen in de back-up.
Elke functie zal een aantal schermen achter elkaar weergeven om de gewenste gegevens te vergaren, er kan steeds met een ´Volgende´ of ´Vorige´ knop door de schermen worden gebladerd.

Keuze van een administratie
Een administratie kan worden gekozen door een bestaande administratie te dubbelklikken in de lijst of door een administratienummer in te tikken, gevolgd door enter of tab.

Back-up

 1. Er kan een bestaande administratie worden opgegeven;
 2. Er kan een map worden opgegeven waar het back-upbestand dient te worden geplaatst, evenals een naam voor het bestand;
 3. Daarna zal de back-up worden gemaakt en zal het eerste scherm weer worden getoond.

Restore

 1. Kies een bestaand back-up bestand (of een map voor oudere versies);
 2. Het programma geeft de inhoud van het back-upbestand én de bedrijfsgegevens uit de back-up weer;
 3. Kies een bestaand bedrijf of een nieuwe, waar de back-up in moet worden geplaatst;
 4. Als het een bestaand bedrijf is waar al boekingen in staan: wilt u het bestaande verwijderen?
  Na akkoord zal de administratie worden verwijderd;
 5. De back-up zal worden teruggezet in de gekozen administratie.

Verwijderen administratie

 1. Er kan een bestaande administratie worden opgegeven;
 2. Na akkoord zal de administratie worden verwijderd.


Terug naar boven


Boeken vanuit lijsten


Het programma geeft de mogelijkheid om vanuit meerdere overzichten regels aan te wijzen en te boeken. Deze boekingen zijn mogelijk voor de lijsten voor:
-
Info grootboek;
- Info debiteuren/crediteuren;
- Open posten;
- Saldibalans.

De functie wordt tevens (onzichtbaar) gebruikt voor het verwijderen van journaalposten op het scherm Info journaal.

Boeken vanuit Info grootboek

Geselecteerde regels uit een grootboekrekening kunnen worden verplaatst of als journaalpost worden geboekt. Met verplaatsen zal de oorspronkelijke journaalpost worden aangepast. Er is geen verwijzing meer naar de oude boeking. De optie 'Saldo posten als journaalpost boeken' zal voor de overboeking een nieuwe journaalpost aanmaken. Hierdoor blijft er wel een verslag beschikbaar van de oorspronkelijke boeking én de correctie.
Als is gekozen voor een btw boeking (geavanceerde instelling), zal de boeking altijd als journaalpost worden geboekt.
Na de verwerking zullen de schermen opnieuw worden gevuld.

Boeken vanuit Info debiteuren/crediteuren

Met de functie voor debiteuren/crediteuren kunnen facturen en betalingen of ontvangsten worden overgeboekt van de ene naar de andere debiteur of crediteur. Deze functie is feitelijk alleen van belang als er een factuur, betaling of ontvangst op een foutieve debiteur of crediteur is geboekt.

Boeken vanuit Open posten

Het boeken van openstaande posten dient om facturen af te boeken. Let op: de factuur zal worden geboekt alsof deze betaald of ontvangen is. Deze functie is met name geschikt voor bijvoorbeeld facturen die vauit privé zijn betaald, of contant zijn ontvangen zonder kasboek. Ook kan de functie worden gebruikt om bijvoorbeeld een betaling in één bedrag van meerdere facturen af te boeken.
Er kan worden gekozen om de facturen per factuur af te boeken en het saldo in één keer op de gekozen rekening te boeken, of om elke factuur apart af te boeken. Als er geen saldo is zullen alleen de facturen tegen elkaar worden afgeboekt.

Boeken vanuit de Saldibalans

Het boeken vanuit de saldilijst geeft de mogelijkheid om eind- of periodesaldi van grootboekrekening periodiek over te boeken. Het bedrag dat zal worden geboekt is het eindsaldo dat de lijst weergeeft. Her is dus belangrijk om vooraf de juiste lijst te kiezen met de ´Van maand´ en ´t/m maand´ velden.
De post zal worden gebeoekt met een nieuwe journaalpost.


Terug naar boven


btw administratie


De btw administratie dient om periodiek de aangifte omzetbelasting te kunnen doen. Er zijn voor het gebruik van de btw module een aantal vereisten, waaraan moet worden voldaan:

Als er mutaties zijn ingeboekt op de btw rekeningen zonder het hulpprogramma te gebruiken kunnen de omzetbedragen en btw bedragen handmatig worden bijgewerkt.

In het scherm ´btw administratie´ kan worden gekozen voor aangifte per maand, per kwartaal of per jaar, hoewel dit per periode mag verschillen. Het programma heeft rekeningen nodig voor het boeken van het te betalen of te ontvangen saldo, en het afboeken van het afrondingsverschil. In het standaard rekeningschema bestaat er bijvoorbeeld een rekening ´130000 Te verrekenen btw´. Het programma zal bij verwerking van een periode (zie btw formulier) automatisch het te betalen of te ontvangen saldo op deze rekening boeken. Het werkelijk betaalde of ontvangen bedrag kan ook weer op deze rekening worden geboekt.

Het programma zal, na de keuze voor maand, kwartaal of jaar de lijst vullen met de aangiften. In die lijst staan alle perioden, zowel de verwerkte als niet-verwerkte. De keuze voor ´Formulier´ of het dubbelklikken van een regel in de lijst zal het btw formulier weergeven (Meer info). Alleen verwerkte perioden of de eerste niet-verwerkte periode kan worden getoond.

Met de knop ´ICP´ kan een overzicht ´Intracommunautaire prestaties´ worden getoond en/of afgedrukt.

De laatste afgerekende periode kan ongedaan worden gemaakt door deze te selecteren en op de ´Aangifte terugdraaien´ knop te klikken. Als de afrekening was gedaan met versie V5.06 of later zal ook de journaalpost automatisch worden verwijderd.

De lijst geeft beknopte lijst met de btw aangiften die zijn afgerekend plus de eerstvolgende niet afgerekende periode. Daarnaast kunnen op de lijst één of meer regels worden geselecteerd, waarvan dan een totaalregel zal worden getoond. Dit is speciaal voor gebruikers met een afwijkende btw-periode.
Doorgaans lopen kwartalen van jan-mrt, apr-jun, jul-sept en okt-dec. Sommige instellingen hebben aangifteperiode die hier van afwijkt. Deze gebruikers kunnen kiezen voor maandafrekeningen via het formulier en vervolgens met de lijst de juiste maanden selecteren en deze afdrukken. Met deze lijst kan dan aangifte worden gedaan van de juiste periode.


Terug naar boven


btw formulier


Het btw formulier is een ingevuld formulier zoals de Belastingdienst dat hanteert, zowel schriftelijk als via de website. Het kan worden afgedrukt of, als de periode nog niet is verwerkt, worden verwerkt.

Als er mutaties zijn ingeboekt zonder gebruik te maken van één van de hulpprogramma´s (
BTW, Inkoop of Verkoop), zal het programma dit aangeven en kunnen bedragen handmatig worden aangepast.
Het veld voor ´kleineondernemersregeling´ kan bij een niet-verwerkte periode altijd worden aangepast.

De lijst kan worden afgedrukt en verwerkt (´Afrekening´ knop). Pas op met het afdrukken zonder verwerken: als er voor dezelfde periode uiteindelijk meerdere verschillende afdrukken zijn, kan dat een probleem geven.
Er kan eventueel per vraag een informatiescherm worden getoond met de mutaties die tot het weergegeven saldo leiden (Meer info).

De verwerking zal een journaalpost maken die alle opgegeven rekeningen voor de btw op nul boekt, het te ontvangen of te betalen als vordering of schuld boekt en een eventueel afrondverschil op de opgegeven rekening boekt. De lijst met perioden zal vervolgens worden bijgewerkt met de nu verwerkte periode.


Terug naar boven


btw mutaties per vraag (btw formulier)


Via het
btw formulier kan een scherm worden getoond met alle mutaties die samen het saldo vormen dat bij de betreffende vraag is getoond. De getoonde lijst en het saldo kunnen alleen juist zijn als alle boekingen zijn gedaan met één van de hulpprogramma's (btw, Inkoop of Verkoop).
Het programma toont van de mutaties de grootboekrekening, de datum, de omschrijving, het boekstuk en het bedrag.


Terug naar boven


Export administratie


De module ´Export´ zal de actieve administratie exporteren naar één bestand.
Er zijn twee mogelijke formaten: PSU-formaat en XML Auditfile financieel.

Het XML Auditfile is een bestand dat kan worden verzonden naar de Belastingdienst of accountant, het PSU-formaat bevat veel meer informatie en kan een volledige administratie in PSU Boekhouden V5 aanmaken.
Beide bestandsvormen bevatten steeds de boekhouding van één jaar.
Dat bestand zal alle data van de administratie bevatten, in gecodeerde vorm. Het bestand kan vervolgens per mail naar een administratiekantoor worden gezonden.

Het PSU-formaat bestand kan worden geïmporteerd met het afzonderlijk (gratis) te verkrijgen programma PSUB5 Import.Terug naar boven


Handmatig boeken bank en kas


Het handmatig boeken van een kas of bank is veel eenvoudiger dan het lijkt. De mutaties op het bankafschrift (of de kas) vormen samen het verschil tussen het begin- en eindsaldo. Feitelijk bevat een bankafschrift of kasblad dus al een complete journaalpost.
De grootboekrekeningen bank en kas zijn zogenaamde financiële rekeningen. De dagboeken bevatten een koppeling met de grootboekrekeningen
(zie hier).

Aangezien de boekingen voor kas en bank vrijwel gelijk zijn, gaan we in dit voorbeeld uit van een boeking van een bankafschrift. Op onze website staat hier een instructiefilm van.

Kies voor tabblad ´Mutaties boeken´, en kies uit de lijst naast ´Dagboek´ voor bank.
Het programma zal een scherm weergeven waar het afschriftnummer, de datum en begin- en eindsaldo kunnen worden opgegeven. Na het invullen zal het programma automatisch de eerste regels van de journaalpost boeken, op de rekening ´Bank´, hoewel de gebruiker deze niet zal zien. Op deze rekening hoeft dan verder niet meer te worden geboekt. Rest dus enkel de mutaties op het afschrift te boeken om de journaalpost op nul te krijgen.

Als het eindesaldo eventueel fout is opgegeven kan het alsnog worden aangepast door op de knop ´Begin- en eindsaldi´ te klikken.

Een mutatie boeken

Een mutatie bestaat uit:
 • Een datum;
 • Een grootboekrekening, debiteur of crediteur;
 • een boekstuknummer, doorgaans het dagafschriftnummer;
 • een omschrijving;
 • een bedrag.
Belangrijk om te weten is dat ontvangsten altijd min (-) worden geboekt, en meestal op een rekening die begint met ´8´. Betalingen worden meestal geboekt op een rekening die begint met ´4´.

De soorten mutaties

Er zijn twee soorten mutaties:
 • betalingen of ontvangsten voor facturen die zijn ingeboekt met de hulpprogramma´s inkoop- of verkoopfacturen;
  Betalingen: Klik op het keuzerondje ´crediteur´, klik op de knop ´Kies open post´ en wijs de factuur aan.
  Ontvangsten: Klik op het keuzerondje ´debiteur´, klik op de knop ´Kies open post´ en wijs de factuur aan.
 • mutaties waar geen factuur voor is geboekt.
  Voor deze posten geeft u zelf de grootboekrekening aan waar het op moet worden geboekt. Bij bedrag kan eventueel de spatiebalk worden ingedrukt voor een hulpscherm om de BTW te boeken.

Alle mutaties geboekt?

Als alle mutaties van het afschrift zijn geboekt staat het saldo (rechtsboven) op nul. De journaalpost kan dan met de ´Doorboeken´ knop worden doorgeboekt in de boekhouding.
Daarna kan het volgende afschrift worden ingegeven.

Terug naar boven


Herstel administratie


De module Herstel administratie zal een controle uitvoeren en de bestanden eventueel corrigeren.
Het programma zal met een low-level controle de integriteit van de bestanden controleren. Vervolgens zal het programma alle saldi tellen. Eventueel gevonden fouten zullen worden getoond en hersteld.Terug naar boven


Hoofdscherm


Het hoofdscherm bestaat uit een aantal afzonderlijke onderdelen:
 1. Het menu (Meer info);
 2. De actieve administratie (zie onder en Meer Info);
 3. Tabbladen voor:


Onder het menu is de balk te vinden met de actieve administratie. Bij het starten van het programma zal het programma, als het systeembestand (Meer Info) zo is ingesteld, het eerste actieve bedrijf tonen. Met de knop ´Kies administratie´ (Meer Info) kan een (andere) actieve administratie worden gekozen.
In de balk links bovenaan zal de actieve administratie worden getoond. In de rechter balk is altijd de licentienaam uit het systeembestand te zien.Terug naar boven


Hoofdscherm - Balans/V&W


Het tabblad Balans/V&W zal permanent een balans en V&W weergeven in staffelvorm. Er kan worden gekozen uit één van de beschikbare jaren en een bepaalde periode van het gekozen jaar.
Door één van de posten op de lijst te dubbelklikken zal de grootboekrekening worden weergegeven op het tabblad
Info grootboek.

De optie Rekeningnummers tonen kan de lijst weergeven met of zonder rekeningnummers.

Met de knop ´Afdrukken lijst´ kan de weergegeven lijst worden afgedrukt.


Terug naar boven


Hoofdscherm - Budgetten


Het tabblad Budgetten laat een permanente budgetlijst zien, met per (resultaten-) rekening een budgetbedrag, de werkelijke uitgaven/ontvangsten, het verschil en het percentage ten opzichte van het budget.
Er kan worden gekozen voor één van de beschikbare jaartallen en voor een bepaalde periode binnen het gekozen jaar.
Door één van de regels van de budgetlijst te dubbelklikken, in de kolom ´werkelijk´ zal de grootboekrekening worden weergegeven op het tabblad
Info grootboek. Een dubbelklik op de kolom 'budget' zal het scherm Onderhoud budgetten weergeven.

De optie ´Totaalkaarten tonen´ kan het tonen van de totaalregels aan of uitzetten. De optie ´Nulposten tonen´ zal alle resultatenrekeningen tonen, ook als er geen werkelijke cijfers op de rekening zijn geboekt.

Met de knop Afdrukken lijst kan de weergegeven lijst worden afgedrukt.


Terug naar boven


Hoofdscherm - Info debiteuren/crediteuren


Het tabblad Info debiteuren/crediteuren kan een kaart weergeven van één debiteur of crediteur.
Allereerst dient worden gekozen voor info van een debiteur of een crediteur. Vervolgens kan er worden gekozen voor één van de beschikbare jaren. Met de Keuzeknop ´d´ of ´c´ dan een debiteur of crediteur worden gekozen met het zoekprogramma debiteuren/crediteuren (
Meer info).
Het dubbelklikken van een regel van de getoonde debiteur of crediteur zal het tabblad ´Info journaal´ weergeven (Meer info) met de journaalpost waaruit de regel afkomstig is.

Standaard zal de lijst bestaan uit de factuurnummers van de debiteur of crediteur en het factuursaldo. Met de optie ´Uitgebreid´ kan een lijst worden verkregen die per factuur het factuurbedrag, het per factuur ontvangen of betaalde bedrag en het factuursaldo weergeeft.
De optie ´Alleen open posten´ zal van de gekozen debiteur of crediteur alleen de facturen met een openstaand saldo weergeven.

Met de knop ´Kaart afdrukken´ kan de weergegeven kaart worden afgedrukt.

Er kunnen een aantal facturen worden geselecteerd, waarna de facturen kunnen worden overgeboekt naar een andere debiteur of crediteur met de knop Boeken d/c (Meer info).

De knop ´Totaallijst facturen´ geeft een lijst van alle facturen en de verrekening van die facturen. De lijst kan eventueel worden getoond/afgedrukt met een subtotaal per debiteur of crediteur.
Tevens kan de lijst alleen openposten tonen en alleen posten tot een bepaalde datum. Op deze manier ontstaat een openpostenlijst per een bepaalde datum. Door een post te selecteren zal op het hoofdscherm, tabblad ´Info debiteuren/crediteuren´, de geselecteerde debiteur of crediteur worden getoond.


Terug naar boven


Hoofdscherm - Info grootboek


Met het tabblad Info grootboek kan een grootboekrekening worden getoond. Er kan gekozen worden uit de beschikbare jaartallen in de administratie en binnen het gekozen jaar voor een bepaalde periode.
Er kan een grootboekrekening worden gekozen uit een lijst met alle grootboekrekeningen (
Meer info), of er kan worden gebladerd in de beschikbare rekeningen met een ´+´ en ´-´ knop.
Het dubbelklikken van een regel van de getoonde grootboekrekening zal het tabblad ´Info journaal´ weergeven (Meer info) met de journaalpost waaruit de regel afkomstig is.
Met de optie ´Periodetotalen tonen´ kan worden gekozen voor periodetotalen en een saldo per maand. Standaard zullen alle mutaties van de grootboekrekening achter elkaar op datum worden getoond.

Met de knop ´Kaart afdrukken´ kan de grootboekrekening worden afgedrukt. Meerdere grootboekrekeningen kunnen worden afgedrukt met de module Periodieke overzichten.

Met de ´boeken´ knop kunnen geselecteerde mutaties worden overgeboekt naar een andere grootboekrekening (Meer info). Let wel: de geselecteerde mutaties worden overgeboekt naar één andere rekening. Dit kan vervolgens wel worden herhaald voor overboekingen naar andere rekeningen.


Terug naar boven


Hoofdscherm - Info journaal


Het tabblad Info journaal geeft informatie over journaalposten. Het bovenste deel van het venster geeft de mogelijkheid de index van de journaalposten te vullen op basis van periode (maand) of dagboek. Het programma zal vervolgens een index weergeven van alle geselecteerde journaalposten. Bij de keuze voor periode zullen alle journaalposten worden weergegeven die betrekking hebben op de gekozen periode. Als er één mutatie een datum in de gekozen periode valt, zal de journaalpost in de index voorkomen.

Door één van de journaalposten in de index aan te klikken zal de journaalpost in het onderste scherm worden weergegeven.

Door in de journaalpost een mutatie op een grootboekrekening te dubbelklikken, zal de grootboekrekening worden weergegeven (
Info grootboek). Met een dubbelklik op een debiteuren- of crediteurenboeking zal de betreffende debiteurenkaart of crediteurenkaart worden weergegeven (Info debiteuren/crediteuren).

In het kader ´Journaalpost extra´ kan de geselecteerde journaalpost worden afgedrukt of verwijderd.
Tevens kan met de knop ´Wijzig´ de journaalpost editor worden gestart. Met dit onderdeel kan het dagboek, datum, omschrijving en boekstuk/factuur worden gewijzigd. Voer alle wijzigingen voor de journaalpost in en bevestig steeds met enter of tab. De editor zal steeds de journaalpost updaten. Als de wijzigingen gereed zijn, kunnen deze worden weggeschreven met de toepassen knop.

Vanaf versie V5.03 zal er een logboek worden bijgehouden van verwijderde journaalposten. Deze is op te vragen met de knop ´Info logboek´.


Terug naar boven


Hoofdscherm - Mutaties boeken


Het scherm ´Mutaties boeken´ bestaat uit drie onderdelen: Mutaties invoeren, een lijst met de via het kader ´Mutaties invoeren´ ingevoerde mutaties en Journaal onderweg.

Mutaties invoeren

Met het kader ´Mutaties invoeren´ kunnen mutaties worden ingevoerd, of kan een hulpprogramma worden gestart om te helpen met het invoeren van mutaties.
Er zijn drie hulpprogramma´s:
Beginbalans, Inkoopfacturen en Verkoopfacturen. Het hulpprogramma voor de beginbalans zal alleen te starten zijn in het eerste jaar, volgende jaren zal automatisch de eindbalans van het vorige jaar opnemen als beginbalans.

Mutaties kunnen worden ingegeven door een dagboek te kiezen, en vervolgens met datum, rekening, boekstuk, omschrijving en bedrag mutaties in te voeren. Het totaal van de mutaties moet per dagboek op nul uitkomen. Creditmutaties worden ingeven met een minteken (-).
Een rekening kan een grootboekrekening, een debiteur of een crediteur zijn. Er kan met het programma rechtstreeks op een debiteur of crediteur worden geboekt: het programma zal hiervoor automatisch een grootboekboeking maken.
Als het dagboek ongelijk is aan het verkoop- of inkoopdagboek, kan na een keuze voor debiteur of crediteur een keuzescherm worden getoond met alle openstaande posten. Er kunnen vervolgens één of meerdere posten worden geselecteerd die automatisch worden geboekt in het journaal onderweg.
Bij de ingave voor bedrag is het mogelijk om via een hulpprogramma de btw automatisch te laten boeken, via het hulpprogramma btw boekingen. Dit is ook de enige manier om gebruik te maken van het automatische btw-formulier (Meer info).

Lijst journaal onderweg

Alle op bovenstaande wijze ingegeven mutaties komen in de lijst onderaan terecht. De journaalpost is dan 'onderweg'. Door één van de mutaties te dubbelklikken zal deze worden verwijderd uit de lijst en weer in het kader 'Mutaties invoeren' worden geplaatst.
Met de knop ´Afdruk journaal onderweg´ kan de post in het onderste scherm worden afgedrukt.

Journaal onderweg

Het kader journaal onderweg geeft het aantal mutaties en het saldo weer van de mutaties in het onderste scherm. Als het saldo van de journaalpost nul is, kan met de 'Doorboeken' knop de journaalpost worden doorgeboekt. Het onderste scherm zal worden leeggemaakt en de journaalpost is echt opgenomen in de boekhouding.

In de praktijk kunnen er ook journaalposten worden ingegeven door andere gebruikers, of andere programma's, bijvoorbeeld de hulpprogramma's. De knop 'Info journaal onderweg' geeft een lijst van alle journaalposten onderweg voor deze administratie (Meer info).

Terug naar boven


Hoofdscherm - Open posten


Het tabblad Open posten zal permanent de openstaande posten debiteuren of crediteuren weergeven. Er kan worden gekozen voor de openstaande debiteuren of de openstaande crediteuren.
Vervolgens kan worden gekozen uit één van de beschikbare jaren.

De lijst zal per factuur(nummer) een debiteur of crediteur weergeven, de datum, het totale factuurbedrag, het betaalde of ontvangen bedrag en het saldo van de factuur.
Het dubbelklikken van één van de openstaande posten zal de
debiteuren- of crediteurenkaart weergegeven.

Met de knop ´Afdrukken lijst´ kan de weergegeven lijst worden afgedrukt.

Er kunnen een aantal facturen worden geselecteerd, waarna het saldo van de facturen kan worden afgeboekt met de knop Afboeken (Meer info). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld contant betaalde facturen worden afgeboekt.

Terug naar boven


Hoofdscherm - Saldibalans


Het tabblad ´Saldibalans´ geeft permanent een saldibalans weer van de gekozen administratie. De lijst bestaat uit een beginbalans, de mutaties van de gekozen periode debet en credit en een eind-saldilijst met zowel de eindbalans van de gekozen periode als de v&w van de gekozen periode.
Er kan worden gekozen voor één van de beschikbare jaartallen, en een bepaalde periode van het gekozen jaar.
Door één van de regels van de saldilijst te dubbelklikken zal de grootboekrekening worden weergegeven op het tabblad
Info grootboek.

De opties:
 • ´Totaalkaarten tonen´ kan de totaalregels wel of niet tonen.
 • ´Totaaltitels tonen´ kan de titels uit de totaalregels wel of niet tonen.
 • ´Rekeningnummers tonen´ kan worden gekozen voor een lijst met of zonder rekeningnummers.
 • ´Mutaties salderen´ zal de debet- en creditkolom voor mutaties bij resultatenrekeningen alleen een debet- of creditsaldo tonen. Deze optie dient als hulpmiddel tijdens het controleren van de boekhouding. Eventueel gemaakte correctie- of tegenboekingen zullen dan niet worden getoond.

De knop ´Periodelijst´ geeft in een apart scherm een lijst van maanden van een jaar naast elkaar of jaartotalen van een aantal jaren naast elkaar. De lijst kan worden afgedrukt.

Met de knop ´Afdrukken lijst´ kan de weergegeven lijst worden afgedrukt.

Er kunnen een aantal grootboekrekeningen worden geselecteerd, waarna het weergegeven eindsaldo van de rekeningen kan worden geboekt met de knop ´boeken eindsaldo´ (Meer info). Zo kunnen bepaalde grootboekrekeningen periodiek worden overgeboekt.

Terug naar boven


Hulpprogramma beginbalans


Het hulpprogramma beginbalans is een programma waarmee op eenvoudige wijze een beginbalans kan worden geboekt. De beginbalans neemt in het boekhoudprogramma een bijzondere plaats in. Vandaar dat het belangrijk is om dit helpscherm goed te lezen.

De beginbalans kan slechts eenmalig worden ingeboekt, en wel in het eerste jaar. In volgende jaren zal automatisch de eindbalans van het vorige jaar worden geboekt als beginbalans.
Dat wat een beginbalans een beginbalans maakt is het feit dat het wordt ingeboekt met het dagboek 'Beginbalans'. Dit dagboek mag dan ook alleen worden gebruikt in het eerste jaar. Het is verder onbelangrijk of de beginbalans is ingebracht met het hulpprgramma of handmatig met
Hoofdscherm - Mutaties boeken.

De beginbalans, zowel de ingeboekte in het eerste jaar als de automatische in volgende jaren, heeft altijd als journaalnummer 1. Hierdoor is de journaalpost eenvoudig terug te vinden. Verder is het belangrijk te weten dat de journaalpost niet echt als journaalpost bestaat, maar in het saldibestand als balanssaldi. Het is voor de gebruiker echter beter te begrijpen om het ook als journaalpost te presenteren.
Dit feit is belangrijk omdat de journaalpost als enige ook niet verwijderbaar is. Het kan wel worden aangepast, door een nieuwe (correctie-) beginbalans in te boeken of met het hulpprogramma wijzigingen aan te brengen.

Het hulpprogramma beginbalans bestaat uit 3 onderdelen:
1. Saldi op (balans-) grootboekrekeningen;
2. Facturen debiteuren;
3. Facturen crediteuren.

Bij het eerste onderdeel kan bij de balans-grootboekrekeningen een saldo debet of credit worden ingegeven. De lijst hoeft niet op nul uit te komen, het verschil zal worden geboekt op de rekening die bij Onderhoud administraties is opgegeven als rekening 'Kapitaal/privé' (vermogen). Zie voor meer informatie over de opbouw van de balans de bijgevoegde cursus boekhouden.
Vervolgens kunnen per factuur de openstaande facturen worden ingeboekt, eerst de debiteuren vervolgens de crediteuren.
Als er al een beginbalans is ingegeven zal deze worden getoond en kan deze worden gewijzigd.

De balans kan worden ingegeven van een laatste jaarrekening. Als die er niet is kan ervan worden uitgegaan dat er ook geen beginbalans is.


Terug naar boven


Hulpprogramma btw boekingen


Het programma btw boekingen geeft de mogelijkheid om boekingen te maken in de btw tabel. De module
btw administratie kan alleen een volledig btw formulier en journaalpost maken als alle btw boekingen via de tabel zijn geboekt.

Het programma btw boekingen, gebruikt tijdens het handmatig boeken van journaalposten (zie Hoofdscherm - Mutaties boeken) maakt ook deel uit van het Hulpprogramma Inkoopfacturen en Hulpprogramma Verkoopfacturen.
Let op: in dit hulpprogramma moeten creditfacturen echter wel met een min teken ´-´ worden opgegeven. Bij normale facturen zal het programma automatisch debet en credit boeken.

Het scherm btw boekingen is zodanig opgezet dat een post kan worden ingegeven met het toetsenbord alleen. Er kan steeds met ENTER worden doorgegaan naar het volgende veld.
Het eerste dat dient te worden opgegeven is 'Inkoop' of 'Verkoop'. Dat is van belang voor de codegroep waarin de btw dient te worden geboekt. Kies vervolgens voor 'inclusief' of 'exclusief'. Dit betreft de btw .
Vervolgens kunnen de bedragen voor de verschillende tarieven Omzetbelasting worden ingegeven. Het programma zal automatisch het btw bedrag uitrekenen en weergeven, maar geeft ook de mogelijkheid om het eventueel handmatig te wijzigen. Op die manier kunnen afrondingsverschillen worden voorkomen, hoewel het niet heel belangrijk is om afrondingsverschillen te boeken.
Tenslotte dient voor elk tarief waar een bedrag voor is ingegeven te worden gekozen voor de soort boeking.

Bij inkoop is dat:
 • Inkoop binnen NL;
 • Naar u verlegde btw ;
 • Levering uit landen buiten de EU;
 • Levering uit landen binnen de EU.

Voor Verkoop is dat:
 • Normale levering;
 • Privé gebruik;
 • Levering buiten de EU;
 • Levering binnen de EU;
 • Werkzaamheden buiten NL.

Vervolgens kan de post worden geboekt. Het programma zal als dat nodig is meerdere mutaties automatisch aanmaken.


Terug naar boven


Hulpprogramma Inkoopfacturen


Het hulpprogramma voor inkoopfacturen geeft de mogelijkheid om eenvoudig en snel inkoopfacturen in te boeken, met de nadruk op snel.
Het hulpprogramma vraagt in een paar schermen alle gegevens van de factuur op en maakt en boekt de journaalpost. De gebruiker krijgt niet te maken met debet en credit, dat doet het programma automatisch. Het programma is geheel met het toetsenbord te besturen: gebruik de enter-toets of tab steeds voor een volgend veld en/of scherm.

Het hulpprogramma heeft drie schermen:

Overigens start het programma altijd met het Zoek debiteuren/crediteuren programma, dat is ook het eerste deel van de algemene factuurgegevens.

Algemene factuurgegevens

De algemene factuurgegevens bestaan uit:
 • Een crediteur;
 • soort factuur, normaal of credit;
 • het factuurnummer;
 • de factuurdatum;
 • het factuur bedrag (als er geen gebruik is gemaakt van de btw tabel);
 • een optionele korte omschrijving.

Het programma zal steeds het laatst ingegeven factuurnummer onthouden en ophogen met 1. Als de facturen dus op volgorde liggen, kan worden volstaan met een ENTER. Vervolgens zal het programma aangeven of het een nieuwe factuur is of een bestaande.
Als er geen gebruik is gemaakt van de btw tabel (zie btw administratie) dient op dit eerste scherm het totale factuurbedrag te worden opgegeven. Het (volgende) btw scherm zal dan ook worden overgeslagen.

Btw scherm

Via het btw scherm dient het totale factuurbedrag te worden verwerkt, er kan worden gekozen voor het factuurbedrag inclusief of exclusief btw.
Vervolgens kunnen de bedragen voor de verschillende tarieven Omzetbelasting worden ingegeven. Het programma zal automatisch het btw bedrag uitrekenen en weergeven, maar geeft ook de mogelijkheid om het eventueel handmatig te wijzigen. Op die manier kunnen afrondingsverschillen worden voorkomen, hoewel het niet heel belangrijk is om afrondingsverschillen te boeken.
Tenslotte dient voor elk tarief waar een bedrag voor is ingegeven te worden gekozen voor de soort boeking:
 • Inkoop binnen NL;
 • Naar u verlegde btw;
 • Levering uit landen buiten de EU;
 • Levering uit landen binnen de EU.

De boeking op de grootboekrekening

Op dit punt is de boeking op de rekeningen ´Crediteuren´ en ´Btw´ compleet.
Via het laatste scherm, dat voor elk ingegeven tarief dient te worden ingegeven, kan de factuur vervolgens worden geboekt. Ook hier kan weer worden gewerkt met de ENTER toets. Er kan worden gekozen uit de beschikbare rekeningen, en het bedrag mag eventueel worden gesplitst over meerdere rekeningen, maximaal 15.
Doorgaans worden deze bedragen geboekt in rubriek 4: ´Kosten´.
Als het saldo op 0 staat kan de journaalpost worden geboekt. Het programma zal weer worden gereset naar het scherm Zoek debiteuren/crediteuren.
Let op: de journaalpost zal direct worden doorgeboekt.

Terug naar boven


Hulpprogramma Verkoopfacturen


Het hulpprogramma voor verkoopfacturen geeft de mogelijkheid om eenvoudig en snel verkoopfacturen in te boeken, met de nadruk op snel.
Het hulpprogramma vraagt in een paar schermen alle gegevens van de factuur op en maakt en boekt de journaalpost. De gebruiker krijgt niet te maken met debet en credit, dat doet het programma automatisch. Het programma is geheel met het toetsenbord te besturen: Enter of tab steeds voor een volgend veld en/of scherm.

Het hulpprogramma heeft drie schermen:

Overigens start het programma altijd met het Zoek debiteuren/crediteuren programma, dat is ook het eerste deel van de algemene factuurgegevens.

Algemene factuurgegevens

De algemene factuurgegevens bestaan uit:
 • Een debiteur;
 • soort factuur, normaal of credit;
 • het factuurnummer;
 • de factuurdatum;
 • het factuur bedrag (als er geen gebruik is gemaakt van de btw tabel);
 • een optionele korte omschrijving.

Het programma zal steeds het laatst ingegeven factuurnummer onthouden en ophogen met 1. Als de facturen dus op volgorde liggen, kan worden volstaan met een ENTER. Vervolgens zal het programma aangeven of het een nieuwe factuur is of een bestaande.
Als er geen gebruik is gemaakt van de btw tabel (zie btw administratie) dient op dit eerste scherm het totale factuurbedrag te worden opgegeven. Het (volgende) btw scherm zal dan ook worden overgeslagen.

Btw scherm

Via het btw scherm dient het totale factuurbedrag te worden verwerkt, er kan worden gekozen voor het factuurbedrag inclusief of exclusief btw.
Vervolgens kunnen de bedragen voor de verschillende tarieven Omzetbelasting worden ingegeven. Het programma zal automatisch het btw bedrag uitrekenen en weergeven, maar geeft ook de mogelijkheid om het eventueel handmatig te wijzigen. Op die manier kunnen afrondingsverschillen worden voorkomen, hoewel het niet heel belangrijk is om afrondingsverschillen te boeken.

Tenslotte dient voor elk tarief waar een bedrag voor is ingegeven te worden gekozen voor de soort boeking:
 • Normale levering;
 • Privé gebruik;
 • Levering buiten de EU;
 • Levering binnen de EU;
 • Werkzaamheden buiten NL.

De boeking op de grootboekrekening

Op dit punt is de boeking op de rekeningen ´Debiteuren´ en ´Btw´ compleet.
Via het laatste scherm, dat voor elk ingegeven tarief dient te worden ingegeven, kan de factuur vervolgens worden geboekt. Ook hier kan weer worden gewerkt met de ENTER toets. Er kan worden gekozen uit de beschikbare rekeningen, en het bedrag mag eventueel worden gesplitst over meerdere rekeningen, maximaal 15.
Doorgaans worden deze bedragen geboekt in rubriek 8, ´Opbrengsten´.
Als het saldo op 0 staat kan de journaalpost worden geboekt. Het programma zal weer worden gereset naar het scherm Zoek debiteuren/crediteuren.
Let op: de journaalpost zal direct worden doorgeboekt.

Terug naar boven


Import PSUB4/PSUBL


Het programma zal in bepaalde versies van PSU Boekhouden V5 een module bevatten om de exportbestanden van PSU Boekhouden V4.xx en/of PSU Boekhouden Light te importeren in een administratie. Als de versie het programma niet bevat, kan het programma 'PSUB5 Import' gratis worden aangevraagd via info@gravita.nl. Als de module PSU Boekhouden V5 Import aanwezig is op de schijf, zal het menu de keuze 'Module Import' bevatten in plaats van 'Import PSUB4/PSUBL. De module Import heeft een eigen help.
Het kan de .blx bestanden van PSU Boekhouden Light V1.xx importeren en de .b4x bestanden van PSU Boekhouden V4.xx.

Het programma zal alleen journaalposten importeren die nog niet eerder zijn geïmporteerd. Op die manier kan PSU Boekhouden V5 de werking van de PSU Boekhouden Light Administratie Server emuleren.

Bij het importeren van bestanden van PSU Boekhouden Light (.blx) is extra functionaliteit toegevoegd om het gebruikers gemakkelijker te maken. Zo zullen, mits gebruik is gemaakt van het standaard rekeningschema, alle componenten die nodig zijn voor de automatische btw administratie (zie
btw administratie) worden ingevuld. Ook zullen de rekeningnummers worden omgezet naar een 6-cijferig systeem door aan de rekeningnummers twee nullen toe te voegen.

Op het eerste scherm dient het bestand te worden gekozen. Het programma zal het bestand inlezen, decoderen en de informatie weergeven over de inhoud van het bestand.

Op het tweede scherm kan een bestaande administratie uit een lijst worden gekozen, of kan een administratienummer worden opgegeven voor import naar een nieuwe administratie.

Het derde scherm is niet gelijk voor importbestanden van PSU Boekhouden Light of PSU Boekhouden V4:

PSU Boekhouden Light
PSU Boekhouden Light heeft geen debiteuren/crediteurenadministratie. Vandaar dat het bestand ook geen informatie bevat over de dagboeken voor inkoop en verkoop. Op dit derde scherm dient een dagboek voor verkoopfacturen en voor inkoopfacturen te worden opgegeven.
Aangezien alleen in het eerste jaar een beginbalans zal worden doorgeboekt, zal het programma een overzicht weergeven als de beginbalans in PSUB5 afwijkt van die in het importbestand. Deze lijst kan ook worden afgedrukt.

PSU Boekhouden V4
PSU Boekhouden V4 werkt met een einde jaar verwerking en geeft het saldo winst of verlies aan als een verschil op de balans. PSU Boekhouden V5 zal automatisch het saldo winst of verlies boeken op de rekening vermogen en de balans automatisch doortellen naar andere jaren. In het Exportbestand is geen informatie over de rekening vermogen te vinden. Deze rekening dient hier te worden opgegeven.
De beginbalans die met PSUB4 met de einde jaarverwerking wordt ingeboekt, is vrij voor wat betreft het gebruik van het dagboek. Om die reden kan het programma niet altijd automatisch de journaalpost beginbalans vinden. De meest gangbare manier is om na het importeren de journaalpost van de beginbalans op te zoeken en te verwijderen, behalve voor het eerste jaar.

Het laatste scherm geeft, mits er in de administratie nog geen beginbalans is ingeboekt, de mogelijkheid om de beginbalans uit het exportbestand te boeken. Let op: alleen in het eerste boekjaar kan er een beginbalans worden geboekt. In volgende jaren zal de beginbalans automatisch worden ingeboekt vanuit de eindbalans van het vorige jaar.


Terug naar boven


Info journaal onderweg


De journaalpost onderweg, die zichtbaar is op het scherm
Hoofdscherm - Mutaties boeken, is de journaalpost die zojuist is ingegeven. Het is echter ook mogelijk dat er van een andere gebruiker of een ander programma nog journaalposten onderweg zijn. Het scherm 'Info journaal onderweg' geeft alle journaalposten onderweg weer die er voor de betreffende administratie zijn.
Ook geeft de lijst de mogelijkheid om regel(s) uit het journaal onderweg te verwijderen of de gebruikersnaam om te zetten van de geboekte regels.


Terug naar boven


Instellingen


Het instellingenscherm geeft de mogelijkheid om de printer- en programmainstellingen te wijzigen.

De printerinstellingen bestaan uit lettertype, letterformaat en kantlijninstellingen.

De programmainstellingen bevatten nu:
 • Voorkeur hulp btw - Er kan worden gekozen of het scherm bij start kiest voor exclusief/verlegd of voor inclusief.
 • Ingave grootboekrekeningen uitvullen met nullen - Met deze keuze kan worden aangegeven of een grootboekrekening vooraf of achteraf met nullen moet worden aangevuld. Op deze manier kan ook met een verkorte ingave van het rekeningnummer worden gewerkt, bijvoorbeeld door 4 cijfers in te geven.
 • Afdruk direct naar printer - Deze optie drukt direct naar de printer af en zal daardoor met een hogere resolutie afdrukken.
 • Geen printer setup opslaan - Op sommige Windows installaties met probleemprinters (b.v. HP Photosmart) geeft het opslaan en hergebruiken van de printersetup problemen.
Geavanceerde opties

De geavanceerde opties zijn opties die voor meer ervaren gebruikers zijn gemaakt, hoewel er voor onervaren gebruikers ook wel handige functies bij zullen staan. De geavanceerde opties zouden tot problemen kunnen leiden bij ondoordacht gebruik.

Standaard staan de geavanceerde opties uit en zijn onbruikbaar. Het aanvinken van ´Geavanceerde modus´ zal de opties tonen. De opties kunnen worden gewijzigd en als daarna ´Geavanceerde modus´ wordt uitgevinkt, zullen de gekozen opties wel van kracht blijven.

De geavanceerde opties:
 • Kapitaal/privé altijd rechts op de balans - Deze optie zal -ook als het saldo debet is- altijd rechts op de balans tonen op de saldilijst en balans/V&W.
 • Schermpositie en formaat onthouden - Deze optie zal positie en formaat van het hoofdscherm onthouden en bij start herstellen. Pas op met deze functie bij multi-platform gebruik!
 • Boeken ´Info grootboek´ met btw hulp - Als de geselecteerde regel nog geen btw code bevat kan de regel worden geboekt met het btw-hulpscherm.
 • Hulpprogramma inkoop/verkoop met lange omschrijving - In de hulpprogramma´s kan voortaan een omschrijving worden ingegeven van maximaal 50 tekens.
 • Verwijderde journaalposten optioneel naar ´Mutaties boeken´ - Als het scherm ´Mutaties boeken´ leeg is, krijgt de gebruiker bij het verwijderen van een journaalpost de optie om deze naar ´Mutaties boeken´ te verplaatsen.
 • Projecten/kostenplaatsen boeken tijden boeken - Tijdens het boeken op het scherm ´Mutaties boeken´, Hulpprogramma inkoop- en verkoopfacturen, Telebankieren: naar grootboekrekening en Telebankieren/regels kan het bedrag ook worden afgeboekt op projecten/kostenplaatsen.
 • Dagboek automatische boekingen - Het dagboek voor automatische boekingen, standaard ´Correctie´, kan nu worden gekozen.


Terug naar boven


Jaar- en periodeafsluiting


PSU Boekhouden V5 kent geen jaar- en periodeafsluiting. Alle handelingen die daarmee samenhangen zijn volledig automatisch.

De enige handeling is het kiezen van een nieuw jaar en het programma zal (steeds) de eindbalans doortellen naar het nieuwe jaar. Het jaartal kan in
Kies administratie worden gewijzigd.

Ook het afsluiten van een periode, bijvoorbeeld voor de BTW, is overbodig. Als er eventueel later in een al aangegeven periode is geboekt, zal het programma die automatisch opnemen bij de volgende aangifte.


Terug naar boven


Kies administratie


De knop ´Kies administratie´ dient om een (andere) actieve administratie of jaartal te kiezen. Het zal een scherm weergeven met een lijst van alle administraties met het lopend jaar. Door één administratie te dubbelklikken zal de administratie rechts worden weergegeven, met het lopend jaar al ingevuld.
Er kan vervolgens een ander jaar worden gekozen. Het laagste jaar is het eerste jaar waarin is geboekt of het jaar van de beginbalans. Het hoogste jaar is lopend jaar+1.
Als de gegevens voor administratie en jaar goed zijn, kan met een klik op de ´Kies´ knop de administratie worden gekozen.

Het programma zal vervolgens de vorige actieve administratie afmelden en de nieuwe aanmelden en de schermen vullen. Eventuele automatische journaalposten onderweg worden direct doorgeboekt.

Terug naar boven


Kies openpost


Het scherm ´Kies open post´ geeft de mogelijkheid om de openposten te kiezen door deze aan te wijzen. Het scherm bestaat uit twee delen. Het bovenste kader bevat alle open posten van de debiteuren of crediteuren. Door een post te dubbelklikken, zal de post in het onderste kader worden geplaatst.
De geselecteerde posten worden in het bovenste scherm gemarkeerd.

Het onderste scherm bevat dan de openposten die dienen te worden geboekt. Een selecte kan ongedaan worden gemaakt door deze in het onderste kader te dubbelklikken.
In het onderste kader kunnen bedragen worden aangepast in de meest rechter kolom ´Nw. bedrag´. Dit als het betaalde of ontvangen bedrag afwijkt van de openpost.

De ´Kies´ knop zal de boekingen uitvoeren.


Terug naar boven


Kies rekening


Overal waar een knop te vinden is met een ´R´, kan een rekening worden gekozen vanuit een lijst met beschikbare rekeningen. Deze lijst geeft ook de mogelijkheid om de rekeningen te onderhouden (zie
Onderhoud rekeningen). Er kan met de pijltjestoetsen worden gewerkt, met de ENTER toets of met de muis, of een combinatie.
Tevens kan door het ingeven van nummers en letters worden gezocht in de lijst. Het programma zal steeds na het ingeven van een letterteken of een cijfer de eerste overeenkomende rekening selecteren.


Terug naar boven


Kies uitvoer


Overal in het programma waar lijsten kunnen worden afgedrukt, kan worden gekozen voor een afdruk naar printer, voorvertoning, naar tekstbestand of naar samenvoegbestand.
De enter toets is hier een snelle keuze voor uitvoer naar printer.
De Knop
´Instellingen´ geeft de mogelijkheid om voor het afdrukken de kantlijnen en lettertype te wijzigen.
Bij de keuze naar printer kan een printer worden gekozen en zal de lijst worden afgedrukt. Elk van de andere opties zal een scherm weergeven waar een bestand en locatie dient te worden opgegeven.

De afdruk op een Linux systeem zal gebeuren via een afbeelding. Het is belangrijk voor Linuxgebruikers om in de printerinstellingen de optie voor schalen van afbeeldingen naar de gehele pagina aan te vinken. Bij veel Linuxdistributies is dit een standaard instelling.

Een tekstbestand is een bestand die er net zo uitziet als de lijst. Lege ruimten zijn opgevuld met spaties. Eventuele mintekens bij bedragen staan achter het bedrag. Het bestand kan worden opgevraagd in tekstprogramma's en eventueel worden aangepast. Er kan niet heel eenvoudig mee worden gewerkt vanwege de spatie-opvulling.
Een samenvoegbestand is een tekstbestand met scheidingstekens. Elke kolom op de lijst krijgt een scheidingsteken ´;´. De mintekens bij bedragen staan vóór het bedrag. Samenvoegbestanden zijn heel eenvoudig op te vragen in tekstprogramma's of rekenprogramma's. Vooral in bijvoorbeeld spreadsheets, kunnen alle gegevens in aparte cellen worden ingevoerd. De gebruiker kan hierdoor eigen tellingen maken en zelfs een eigen indeling.

Terug naar boven


Menu


Met het menu kunnen zowel globale taken, onafhankelijk van de gekozen administratie, worden gekozen als taken specifiek voor een administratie. Taken die op een administratie van toepassing zijn kunnen niet worden gekozen als er geen administratie actief is. Het hoofdmenu bestaat uit een aantal keuzen met submenu's:

De menu-items, gemerkt met *, zijn altijd te gebruiken. De overige alleen voor de gekozen administratie.

Terug naar boven


Onderhoud administraties


Met het scherm ´Onderhoud administraties´ kunnen administraties worden aangemaakt of kunnen de instellingen van een administratie worden gewijzigd. Het verwijderen van een administratie kan met de module
Back-up, restore en verwijder administraties.

Het programma zal links een lijst met de beschikbare administraties weergeven. Door een van de administraties te dubbelklikken, zal deze worden geselecteerd en rechts worden ingevuld.
De gegevens van een administratie bestaan uit een aantal componenten, die hieronder zullen worden behandeld. Het belangrijkste onderdeel is het nummer en de naam. Dat maakt tenslotte de administratie. Het nummer dient te liggen tussen de 1 en 9999. Zoveel administraties kunnen dus ook worden aangemaakt. Hoewel het erg veel lijkt, geeft het wel de mogelijkheid om de administraties te groeperen.

Bij het aanmaken van een administratie zal automatisch het standaard rekeningschema, de standaard dagboeken en de standaard totaalregels worden opgenomen in de administratie. Het is dus van belang om deze goed te onderhouden (zie Onderhoud rekeningen, Onderhoud dagboeken en Onderhoud totaalregels).
Als bij Onderhoud standaard rekeningen alle standaard rekeningen en dagboeken zijn opgegeven, zal het programma die automatisch invullen.

Lopend jaar
Het lopende jaar zal over het algemeen op het huidige jaar slaan. Er kan bij ket kiezen van een administratie (zie Kies administratie) wel voor een ander worden gekozen, maar het lopende jaar zal vrijwel altijd het huidige, laatste jaar zijn. Het programma zal standaard altijd kiezen voor het lopende jaar.

Periode van en t/m
Standaard zal het lopende jaar van periode 1 tot en met 12 lopen. Er kan ook sprake zijn van een gebroken jaar. Sportverenigingen hebben bijvoorbeeld vaak een periode van 7 tot en met 6 (bijvoorbeeld 2008-->van juli 2008 tot en met juni 2009). Deze periodenummers kunnen worden gewijzigd tot de eerste boeking in de administratie is gemaakt.

Jaar beginbalans
Het jaar van de beginbalans is altijd het eerste jaar waarin kan worden geboekt. Ook kan alleen in dat jaar het dagboek ´Beginbalans´ worden gebruikt. Het jaartal mag nooit groter zijn dan lopend jaar. Zodra er een beginbalans is ingegeven kan het jaartal niet meer worden aangepast.

Rekening Kapitaal/privé
Deze rekening heeft in het (eenvoudige) rekeningschema de functie van ´Vermogen´. Op deze rekening wordt het verschil in de beginbalans geboekt en het saldo verlies&winst in het lopende jaar. Hierdoor heeft de gebruiker niet de noodzaak om steeds het saldo verlies en winst handmatig te boeken.

Verschillenrekening
We hopen deze rekening nooit nodig te hebben, maar als er een probleem is tijden het (door)boeken, zal een eventueel verschil op deze rekening worden geboekt.

Debiteuren
Om een debiteuren subadministratie (facturen) te kunnen gebruiken moet hier een grootboekrekening ´Debiteuren´ en een dagboek worden opgegeven. Standaard zal het dagboek ´Verkoopfacturen´ zijn. Op het moment dat de eerste factuur wordt geboekt, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd.

Crediteuren
Om een crediteuren subadministratie (facturen) te kunnen gebruiken moet hier een grootboekrekening ´Crediteuren´ en een dagboek worden opgegeven. Standaard zal het dagboek ´Inkoopfacturen´ zijn. Op het moment dat de eerste factuur wordt geboekt, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd.

Btw rekeningen
Om gebruik te kunnen maken van de btw tabel en de geautomatiseerde btw administratie dienen er zes grootboekrekeningen voor de btw bedragen te worden opgegeven (zie ook btw administratie). Als in het scherm Onderhoud standaard rekeningschema de standaard rekeningen zijn ingegeven, zal het programma deze automatisch invullen. Zie voor meer informatie btw rekeningen.

Koppeling PSUA
Hiermee kan worden aangegeven of deze administratie dient te koppelen met PSU Adressenbeheer.


Terug naar boven


Onderhoud administraties - btw rekeningen


Om gebruik te kunnen maken van de btw tabel en de geautomatiseerde btw administratie dienen er zes grootboekrekeningen voor de btw bedragen te worden opgegeven (zie ook
btw administratie). Als er gebruik is gemaakt van het standaard rekeningschema, zal het programma deze automatisch invullen.

De benodigde rekeningen zijn: